Vergunning luchtwassysteem nodig? Volg deze handreiking

Sector: Agrarisch
Ligt jouw vergunningaanvraag voor een luchtwasser stil? En onderneem je in Brabant? Met het hulpmiddel van de provincie Brabant – de Handreiking passende beoordeling luchtwassers - moet het makkelijker worden om toch een vergunning te krijgen. In dit artikel lichten we toe hoe je volgens de handreiking moet onderbouwen dat de belasting van kwetsbare natuur niet toeneemt met de komst van jouw luchtwassysteem.

 

 

Handreiking passende beoordeling luchtwassers

In de handreiking staan maatregelen die je als vergunningaanvrager moet treffen voor het goed functioneren van jouw luchtwassystemen. Het uitgangspunt van deze vereisten is dat hierdoor met voldoende zekerheid gesteld kan worden dat de in de Rav opgenomen emissiefactor niet wordt overschreden en je het toegekende reductiepercentage behaalt.

Met het uitbrengen van de handreiking hoopt de provincie de vergunningverlening in Brabant weer op gang te brengen. De handreiking is speciaal ontwikkeld voor veehouders die een luchtwassysteem willen gebruiken om hun stikstofuitstoot te verminderen.

De inhoud is mede gebaseerd op een uitspraak van de rechter in een zaak waar onze adviseur Kristel Weren namens een vergunninghouder bij betrokken was. Deze uitspraak geeft een voorbeeld van hoe (ondanks alle discussie over emissie-arme stalsystemen) een omgevingsvergunning met een natuurtoestemming voor een nieuwe stal toch kan worden verleend.

Voorwaarden vergunningaanvraag luchtwassysteem

Volgens de handreiking moet je in je vergunningaanvraag aantonen welke maatregelen je treft op het gebied van de installatievereisten, de controle van de werking en het onderhoud van de installatie. De adviezen voor deze maatregelen zijn ingedeeld in 3 categorieën. Per categorie delen we de belangrijkste aandachtspunten.

Categorie 1: maatregelen die noodzakelijk zijn

 • Je moet elke week een visuele controle uitvoeren op de werking van de sproeiers, de leidingen en druppelvangers.
 • Je moet vaststellen dat het gehele waspakket wordt besproeid.
 • De uitkomsten van de controles leg je vast in een logboek.
 • Je moet een pH-regelaar instellen.
 • Je moet de ammoniakconcentratie continu meten met permanent aanwezige ammoniaksensoren die geplaatst zijn op een representatieve plaats. Ook deze metingen houd je bij in een logboek.
 • De luchtwasser moet worden geïnstalleerd conform de detailtekeningen en het dimensioneringsplan.
 • Storingen moeten automatisch worden gemeld aan jou als vergunninghouder en zo snel mogelijk verholpen worden.
 • Je moet de luchtwasser zo instellen dat hij altijd optimaal kan functioneren.

Heb je een chemische luchtwasser? Dan moet er voldoende voorraad zuur op je locatie aanwezig zijn om een goede correctie van de pH van het waswater te garanderen.

Categorie 2: maatregelen die noodzakelijk zijn, mogelijk in een gewijzigde vorm

Verder worden onderstaande maatregelen als noodzakelijk gezien, maar deze kun je mogelijk in een gewijzigde vorm opnemen.

 • Zorg ervoor dat het toegestane bereik van de gemeten pH-waarde zo is ingesteld dat eventuele veranderingen van de pH-waarde in het waspakket niet leiden tot afwijkende pH-waarden onderin het waspakket.
 • Zorg voor wekelijkse controle van de pH- en EC-meters met een tweede geïnstalleerde meter of een handmeter. Het schoonmaken van sensoren valt onder (maandelijks) regulier onderhoud, terwijl het herkalibreren van de sensoren een oplossing is als er een meetstoring optreedt. Kalibratie vindt in principe alleen plaats tijdens servicebeurten. Is alleen de pH-meter dubbel uitgevoerd? Dan dien je de EC-meter handmatig te controleren.
 • Houd het stroomverbruik van de waterpomp(en) en de totale productiehoeveelheid van spuiwater elk uur bij in een logboek.
 • Bij elke waswaterpomp moet je een debietmeter en een elektronische flowmeter plaatsen, houd ook hiervan de meting bij.
 • Groot onderhoud (langer dan 4 uur) moet je 7 dagen van tevoren melden via de Milieu Klachten Centrale bij het bevoegd gezag. Ook moet je melden wanneer het onderhoud is afgerond. Denk bij groot onderhoud aan geplande werkzaamheden.
 • Verder moet je binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de e-learning Luchtwassers met succes afsluiten. Dit geldt ook voor je personeel. Medewerkers die later in dienst komen, moeten binnen 6 maanden na de start van hun dienstverband ook deze e-learning

Categorie 3: maatregelen die niet noodzakelijk zijn, wel gewenst

Wil je geen risico nemen in je vergunningaanvraag? Dan raden we aan om ook deze 2 punten op te nemen. Niet noodzakelijk, wel gewenst.

 • Het luchtwassysteem mag pas in gebruik worden genomen nadat het centraal afzuigkanaal, de koppeling van de luchtwasser aan dit kanaal en de uitvoering/dimensionering van de luchtwasser is gereed gemeld via de Milieu Klachten Centrale.
 • Groot onderhoud dient, indien mogelijk, plaats te vinden in periodes van leegstand.

Hoe weet ik zeker of ik voldoe?

Weet je niet zeker of je alle maatregelen juist in je vergunningaanvraag hebt vermeld? Of heb je een afwijzing gekregen, maar voldoet jouw aanvraag volgens jou wel aan de gestelde eisen? Onze adviseurs kijken graag met je mee om je kans van slagen op een vergunning te verhogen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vergunning voor een luchtwasser in Brabant? Neem dan contact op met Kristel Weren. Zij helpt je graag verder.

Scroll naar boven