Dossier stikstof/ammoniak: wat kan er wél?

Sector: Agrarisch

Wat een paniek, de stikstofproblematiek! Adviescollege Remkes kwam onlangs met een eerste advies: ‘niet alles kan’. Kort daarop volgden de brief van minister Schouten en de beleidsregels van de provincies rondom stikstof/ammoniak. Het resultaat: veel beperkingen voor de landbouwsector. Niet alles kan, maar wat kan er wel?

 

Ook al worden de regels rondom stikstof/ammoniak strenger, er zijn nog steeds mogelijkheden om als ondernemer succesvol én toekomstbestendig te worden en blijven in het buitengebied. Hieronder geven we per situatie antwoord op de belangrijkste vragen rondom het thema stikstof/ammoniak.

 

 

Situatie 1: ik wil gewoon doorboeren

3 vragen voor bedrijven die een Natuurvergunning hebben en door willen

 1. Raak ik ammoniakrechten kwijt?

Nee, je raakt niet zomaar rechten kwijt. Er geldt geen generieke korting voor alle bedrijven.

 1. Geldt er voor mij een realisatietermijn?

Is jouw Natuurvergunning aangevraagd voor 1 juli 2015? Dan heb je een vergunning van vóór de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Is deze vergunning verleend en onherroepelijk, dan geldt er geen realisatietermijn. Voor de PAS-vergunningen, die dus zijn aangevraagd en verleend na 1 juli 2015, geldt voor de aangevraagde uitbreiding een realisatietermijn van 2 jaar. Het is belangrijk om dit goed na te kijken in je vergunning.

 1. Moet ik actie ondernemen?

Het is belangrijk om na te kijken of voor je vergunning een realisatietermijn geldt (zie vraag 2). Geldt er geen termijn? Dan kun je gewoon doorboeren. Geldt er wel een termijn? Kijk dan na of je voldoet aan je vergunning.

Situatie 2: ik wil mijn bedrijf uitbreiden/wijzigen

4 vragen voor ondernemers die hun bedrijf willen wijzigen of uitbreiden

 1. Kan ik op dit moment een Natuurvergunning aanvragen?

Ja, in de provincies met beleidsregels kun je op dit moment een Natuurvergunning aanvragen. Of de vergunning kan worden verleend, hangt af van de onderliggende rechten en het beleid.

 1. Wat zijn mijn onderliggende rechten?

Heb je een verleende Natuurvergunning? Dan is dit de basis voor een nieuwe aanvraag. Heb je geen Natuurvergunning, dan val je terug op ‘oude’ milieuvergunningen of AMvB’s bij de gemeente (1994, 2000, 2004).

Had je een PAS-melding? Ga dan uit van een voorliggende Natuurvergunning of de onderliggende rechten uit de ‘oude’ milieuvergunningen, omdat er nog geen duidelijkheid is over het herstellen van die meldingen.

 1. Ik heb een vergunningaanvraag ingediend voordat het PAS werd vernietigd (29 mei 2019), wat moet ik nu?

Het PAS kan niet meer als toetsingskader worden gebruikt. Daardoor val je weer terug op ‘oude’ milieuvergunningen of op een reeds verleende Natuurvergunning. In veel gevallen zal de provincie om aanvullende gegevens vragen om de aanvraag te kunnen beoordelen.

 1. Kan ik uitbreiden?

Uitbreiden is mogelijk op basis van intern of extern salderen. Intern salderen is een uitbreiding passend krijgen binnen bestaande rechten, zodat er geen toename van stikstofuitstoot is. Dit kan door een bestaande stal emissiearm te maken en de ammoniakwinst daarvan te gebruiken voor uitbreiding van de veestapel. De rechten van de onderliggende vergunning zijn hier vooralsnog het uitgangspunt voor. Extern salderen is het overnemen van ammoniakrechten van een ander bedrijf. De regels hiervoor worden opgenomen in provinciale beleidsregels.

Situatie 3: Ik ben van plan te stoppen

3 vragen voor ondernemers die van plan zijn te stoppen met hun bedrijf

 1. Is een Natuurvergunning op mijn bedrijf nog wel nodig?

Ga na wat je met bedrijf wilt gaan doen. Wil je op je bedrijf blijven wonen en de stallen slopen? Of de stallen verhuren? Of wil je de gehele bedrijfslocatie verkopen? Aan de hand van deze keuze kan worden bepaald of je actie moet ondernemen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Een Natuurvergunning maakt de verkoopbaarheid van je bedrijf groter.

 1. Ik heb een geldige Natuurvergunning, is dit voldoende?

Er wordt gesproken dat bij verkoop van ammoniakrechten de fosfaatrechten of dierrechten worden ingenomen en vice versa. Houd daarom de fosfaatrechten of dierrechten die op 4 oktober op het bedrijf aanwezig waren aan. Dit voorkomt problemen bij een eventuele bedrijfsverkoop.

 1. Wat gebeurt er met mijn rechten bij verkoop van mijn bedrijf (extern salderen)?

De regels voor extern salderen zijn nog niet duidelijk. Verwachting is dat bij verkoop slechts 70% van de ammoniakrechten kan worden overgedragen. Kijk daarom goed bij verkoop wat voor jou het meeste oplevert: verkoop van ammoniakrechten of verkoop van fosfaatrechten en dierrechten.

Ik heb (nog) geen Natuurvergunning

4 vragen voor bedrijven die (nog) geen Natuurvergunning hebben

 1. Heb ik een vergunning nodig?

Ja, ga er maar vanuit dat ieder bedrijf in Nederland een Natuurvergunning nodig heeft. Alleen in heel specifieke gevallen in dat niet nodig. Bijvoorbeeld bij een verwaarloosbare depositie, of wanneer er de laatste 25 jaar geen veranderingen op het bedrijf hebben plaatsgevonden.

 1. Hoe kan ik een Natuurvergunning krijgen?

Dit kan door een aanvraag in te dienen bij de provincie. Deze aanvraag kun je baseren op mogelijk onderliggende rechten uit ‘oude’ milieuvergunningen of AMvB’s bij de gemeente (1994, 2000, 2004). Wanneer er nieuwe regels komen, zul je gebruik moeten maken van deze nieuwe regels.

 1. Ik had een PAS-melding, wat moet ik nu?

Heb je een PAS-melding? Dan is het verstandig om te kijken naar wat je onderliggende rechten zijn. Je valt terug op een eerder verleende Natuurvergunning of op rechten uit ‘oude’ milieuvergunningen. Wanneer je op basis van de onderliggende rechten nu een vergunning kunt krijgen, is het verstandig om een aanvraag in te dienen omdat er nog geen duidelijkheid is over het herstellen van de meldingen.

 1. Moet ik nu een aanvraag doen of wachten op de nieuwe regels?

Als je op grond van de onderliggende rechten nu een vergunning kunt krijgen, is het zeker verstandig om nu al een aanvraag in te dienen. Daarmee voldoe je aan de wettelijke plicht en zorg je ervoor dat je als ondernemer zoveel als mogelijk zelf aan de bal blijft.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je in jouw specifieke situatie het beste kunt doen? Of heb je vragen over de nieuwe regels rondom stikstof/ammoniak? We helpen je graag. Neem contact op met Robert Kamphuis voor meer informatie.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven