Vergunningverlening door extern salderen weer mogelijk?

Sector: Agrarisch

Vanwege eerdere uitspraken van de Raad van State over extern salderen, ligt in een aantal provincies de vergunningverlening stil. Dat komt door het zogenaamde additionaliteitsvereiste. De Raad van State heeft nu een einduitspraak gedaan in een zaak over extern salderen, waaruit blijkt dat dit additionaliteitsvereiste extern salderen niet langer in de weg staat. Is er nu dan toch meer mogelijk? Je komt erachter in dit artikel.

Additionaliteitsvereiste: wat is het ook alweer?

Met behulp van extern salderen is het mogelijk om een vergunning te krijgen voor een nieuwe activiteit. Als aanvrager koop je in dat geval stikstofdepositie van een ondernemer die is gestopt met (een deel van) zijn activiteiten. Het additionaliteitsvereiste houdt in dat extern salderen alleen mogelijk is als het beëindigen van het saldogevende bedrijf niet (volledig) ten goede hoeft te komen aan de natuur.

Dit additionaliteitsvereiste stond de vergunningverlening in veel gevallen in de weg. Maar de Raad van State heeft nu een uitspraak gedaan over 2 inpassingsplannen in de provincie Noord-Brabant die de zaken mogelijk veranderen.

Uitspraak 2 inpassingsplannen

Om de betreffende plannen mogelijk te maken, werd extern salderen toegepast. De Raad van State oordeelt dat uit de beheerplannen voor de betrokken Natura 2000-gebieden blijkt dat het behoud van natuurwaarden is geborgd. Als de stikstofdepositie in het gebied afneemt worden ook de verbeter- of hersteldoelstellingen gerealiseerd.

De Raad van State oordeelt uit gegevens van AERIUS Monitor dat de stikstofdepositie tussen 2018 en 2020 is gedaald en dat deze daling zich zal voortzetten. Deze gegevens corresponderen met de gegevens uit het meetnet ammoniak in natuurgebieden, waaruit blijkt dat de jaargemiddelde ammoniakconcentratie is gedaald.

In de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) zijn maatregelen opgenomen waarover de Raad van State oordeelt dat deze al hebben geleid tot een daling van de stikstofemissies en het aannemelijk is dat deze daling wordt voortgezet.

Daarom mag er voor de inpassingsplannen volgens de Raad van State gewoon gebruik worden gemaakt van extern salderen. Deze uitspraak lijkt dan ook perspectief te bieden voor het verlenen van omgevingsvergunningen Natura 2000-activiteit op basis van extern salderen.

Natuurdoelanalyses

Maar in deze uitspraak zijn de natuurdoelanalyses (NDA) van de betreffende Natura 2000-gebieden niet betrokken. Het oorspronkelijke besluit over de gebiedsontwikkeling is namelijk genomen voordat de NDA’s zijn opgesteld. In veel NDA’s staat dat de staat van de gebieden niet heel goed is en dat de stikstofdepositie daar vaak de oorzaak van is. Hierdoor kan het alsnog lastig zijn om een vergunning met extern salderen te krijgen.

Wat betekent de uitspraak voor jou?

Wil je een vergunning krijgen door extern salderen toe te passen? Dan moet je je allereerst houden aan de standaardvoorwaarden voor extern salderen zoals deze zijn opgenomen in de beleidsregels van de provincies. Daarnaast moet je voor elk Natura 2000-gebied waarop effect is, het beheerplan in de beoordeling betrekken, net als de stikstofdepositie over de afgelopen jaren én overige provinciale maatregelen

Let erop dat je ook de NDA van de Natura 2000-gebieden meeneemt bij de aanvraag. Staat in deze NDA dat stikstofdepositie de oorzaak is van een slechte(re) staat van de natuur? Dan zal vergunningverlening met extern salderen alsnog moeilijk zijn.

Houd er rekening mee dat de provincie Noord-Brabant vooroploopt als het gaat om aanvullende maatregelen voor het emissiearmer maken van stallen. Er is in deze provincie als het gaat om extern salderen dus misschien meer mogelijk, maar dat betekent nog niet direct dat je deze mogelijkheden ook hebt in andere provincies.

Meer weten?

Wil je weten of extern salderen in jouw situatie een optie is om een vergunning te verkrijgen? Onze adviseurs nemen graag de mogelijkheden met je door. Neem contact op met Annewies de Haan als je meer wilt weten. Ze helpt je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven