6 vragen en antwoorden over de uitspraak van Raad van State over emissiearme vloeren

Sector: Agrarisch

Opkoopregelingen: de eerste ervaringen

Update 12 oktober 2022Emissiearme vloeren met de RAV-codes A1.13 en A1.28 voldoen niet aan de uitgangspunten van de Habitatrichtlijn. Inmiddels voldoet volgens de Raad van State ook de emissiearme vloer met RAV-code A1.23 niet meer aan de Habitatrichtlijn. De natuurvergunningen voor deze typen emissiearme stallen in de melkveehouderij zijn daarmee vernietigd. Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor jouw situatie? Dit zijn 6 belangrijke vragen en antwoorden.

 

Gevolgen RvS-uitspraak emissiearme vloeren

De uitspraak roept natuurlijk veel vragen op bij ondernemers. Wat zijn de algemene gevolgen? Wat betekent dit voor mijn lopende vergunningaanvragen? En wat moet ik doen als ik een stal heb of wil met een emissiearme vloer? In dit artikel geven we antwoord op vragen die voor jouw situatie van toepassing kunnen zijn.

 

  1. Kan ik nog een natuurvergunning krijgen voor het bouwen van een stal met een stalsysteem met A1.13, A1.23 of A1.28?

Je kunt nog steeds een stalsysteem aanvragen voor de typen A1.13, A1.23 en A1.28. De vraag is alleen welke emissiefactor daar dan bij hoort en of je daarmee je plannen kunt realiseren.

 

  1. Ik heb een lopende aanvraag voor een vergunning voor 1 van de emissiearme stalvloeren, wat kan ik het beste doen?

Allereerst kun je uitzoeken of het voor jouw situatie een optie is om een passende beoordeling op te laten stellen waaruit blijkt dat jouw plannen geen nadelige gevolgen hebben voor omliggende Natura 2000-gebieden. Echter is het nog wel onduidelijk met welke emissiefactoren je dan moet rekenen.

Eventueel zou je voor een emissiearme stalvloer kunnen kiezen die mest en urine direct scheidt. In onze ogen zijn dat de stalsystemen waarbij de onzekerheid over de emissiefactor niet/minder speelt. Dit moet natuurlijk wel een vloer zijn die bij jouw situatie en jouw werkwijze past.

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de ammoniakemissie van de emissiearme vloeren. Dit onderzoek maakt hopelijk meer duidelijk over de te hanteren emissiefactoren voor de vloeren A1.13, A1.23 en A1.28. De vraag is alleen of de resultaten van dit onderzoek tijdig genoeg bekend zijn om te kunnen meenemen in jouw vergunningaanvraag.

 

  1. In hoeverre heeft deze uitspraak gevolgen voor overige emissiearme systemen?

De Raad van State geeft expliciet aan dat de uitspraken alleen gelden voor de stalsystemen A1.13, A1.23 en A1.28 voor melkkoeien. En dat deze uitspraken niet gelden voor andere stalsystemen voor melkkoeien of voor pluimvee- en varkensstallen.

Uit de tekst van uitspraken concluderen we wel dat alle emissiearme vloeren voor melkkoeien waarbij de urine versneld wordt afgevoerd naar de mestkelder (waar ook de mest bij in komt) onder vuur kunnen komen te liggen. Daarnaast kunnen ook emissiearme systemen van andere diercategorieën, zoals pluimvee en varkens, waarbij in het CBS-rapport vraagtekens zijn geplaatst onder vuur komen te liggen.

Als in nieuwe procedures andere emissiearme systemen worden aangevochten, zal het van de metingen en het uitgevoerde onderzoek afhankelijk zijn of de emissiefactor uit de RAV onverkort kan worden toegepast.

 

  1. Welke effecten heeft dit op de legalisatie van mijn PAS-melding als ik een emissiearme vloer A1.13, A1.23 of A1.28 heb toegepast?

Als duidelijk is met welke emissiefactor gerekend moet worden, dan kan jouw PAS-melding nog steeds gelegaliseerd worden. De overheid moet dan wel meer stikstofdepositie voor jouw bedrijf reserveren. Het is nu dus wachten op duidelijkheid.

Zolang de emissiefactor nog niet bekend is, verwachten we dat jouw PAS-melding nog niet gelegaliseerd gaat worden.

 

  1. Als je met de ontvangen positieve weigering een stal hebt gebouwd met 1 van de emissiearme vloeren, wat is dan de waarde van de positieve weigering?

Een positieve weigering is geen natuurvergunning. Het is een besluit van de provincie dat je niet vergunningplichtig bent, maar de activiteiten die je hebt aangevraagd wel uit mag voeren. Doordat het geen onherroepelijke natuurvergunning is, kan het maar zo zijn dat je vanwege deze uitspraak een nieuwe toets moet doen.

Is dat het geval? Dan kun je niet meer intern salderen en moet je een natuurvergunning aanvragen, rekening houdend met deze uitspraak. We verwachten dat de provincies in de komende weken duidelijkheid gaan geven over de waarde van de positieve weigering.

 

  1. Ik heb een onherroepelijke natuurvergunning met daarin stalsysteem A1.13, A1.23 of A1.28, heb ik nu een probleem?

Bij de vernietiging van de PAS heeft de Raad van State aangegeven dat dit geen gevolgen heeft voor onherroepelijk vergunningen. Uit het oog van rechtszekerheid is dat naar verwachting nu ook het geval. Vraag je een wijziging van die vergunning aan? Dan moet je een passende beoordeling aanleveren en is het dus nog niet duidelijk met welke emissiefactor je moet rekenen. Overigens geldt die factor dan ook voor je onherroepelijke vergunning.

 

 

Hoe nu verder?

De uitspraak van de Raad van State roept nog veel meer vragen op dan we hier hebben benoemd. Hopelijk komt er in de komende weken meer duidelijkheid over het toepassen van emissiearme stalsystemen. Daarnaast zal ook de overheid vaart moeten maken met een goede wetenschappelijke onderbouwing van de ammoniakreductie van emissiearme vloeren, zodat dit in natuurvergunningen geborgd kan worden.

Meer weten?

Wil je alvast meer weten over de gevolgen van de uitspraak voor jouw specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven