Addertje onder het gras bij Ruimte voor Ruimte in Brabant?

Sector: Agrarisch

In Brabant kun je een woning bouwen wanneer een boerderij wordt gesloopt. Dit recht kun je als ondernemer in de (intensieve) veehouderij zelf creëren, maar het is ook mogelijk om een bouwtitel te kopen, bijvoorbeeld bij de Provincie Noord-Brabant. In de Interim Omgevingsverordening regelt de provincie op welke manier een recht voor een nieuwe woning tot stand komt en op welke wijze de voormalige boerderij opnieuw mag worden ingericht.

 

Voorwaarden bouwkavel

Om in aanmerking te komen voor een bouwkavel moet je voldoen aan diverse voorwaarden. Zoals:

  • Voor 1 woning moet een veehouderij volledig worden beëindigd
  • Je moet tenminste 1.000 m2 stal slopen
  • 500 kg fosfaatrechten worden doorgehaald
  • De omgevingsvergunning milieu moet worden ingetrokken

Wanneer je als ondernemer in de (intensieve) veehouderij zelf een bouwtitel creëert, moet je dus je bedrijfsvoering volledig staken en tenminste 1.000 m2 bedrijfsgebouwen slopen, maar je mag geen nieuwe bedrijfsgebouwen bouwen. Dit levert ernstige belemmeringen op voor een passende herbestemming. De nieuwe woning moet namelijk worden gerealiseerd in een gebied dat is aangeduid als ‘bebouwingsconcentratie’.

 

 

Einde mogelijkheid Ruimte voor Ruimte-woning

In de toelichting van de Interim Omgevingsverordening staat hierover het volgende:

“Om aan Ruimte voor Ruimte mee te doen, geldt dat het moet gaan om de volledige beëindiging van een veehouderij waar varkens of pluimvee worden gehouden. Het gaat daarbij om een fysieke beëindiging; dat betekent dat er geen productie van meststoffen meer plaatsvindt op het bedrijf, met andere woorden dat er geen dieren meer worden gehouden. De op het bedrijf rustende rechten moeten zijn doorgehaald bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast moet de omgevingsvergunning milieu (of de melding) zijn ingetrokken, moeten alle opstallen ten behoeve van de veehouderij zijn gesloopt en moet er een passende herbestemming op de locatie zijn gelegd die het houden van vee en het oprichten van nieuwe bedrijfsbebouwing uitsluit. Het gaat hier om een stoppersregeling, waarbij de veehouderij zijn bedrijf beëindigt en daarna binnen zes maanden een beroep doet op ‘Ruimte voor Ruimte’. Gedurende een periode van 3 jaar hieraan voorafgaand moet de veehouderij onafgebroken in bedrijf zijn geweest. Deze voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat al langer leegstaande stallen zich beroepen op ‘Ruimte voor Ruimte’. Omdat het moet gaan om een aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst zijn er eisen gesteld aan de omvang van de te slopen opstallen en de in te leveren fosfaatrechten.”

Wat betekent dit concreet?

Voor ondernemers die niet voldoen aan het Besluit huisvesting en per 1 januari 2020 geen dieren meer houden, betekent dit dat zij uiterlijk voor 1 juli 2020 een beroep moeten doen op de Ruimte voor Ruimte-regeling.

Ben je onlangs gestopt met het houden van dieren? En wil je meedoen aan Ruimte voor Ruimte? Doe dan op tijd een beroep op de regeling. Dien bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging (van agrarisch naar wonen bijvoorbeeld) in bij de gemeente. Of maak in een brief kenbaar dat je gebruik wilt maken van de regeling en binnenkort met een verzoek komt voor een bestemmingsplanwijziging.

Heb je je aangemeld voor de saneringsregeling varkenshouderij? Dan moet je goed in de gaten houden dat wanneer je op een later tijdstip weet dat je deel gaat nemen aan deze regeling, je binnen 6 maanden na het daadwerkelijk beëindigen van het bedrijf je moeten melden voor de Ruimte voor Ruimte-regeling.

Meer weten?

Wil je meer weten over de voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte-regeling? Neem dan contact op met Kristel Weren. Zij kan je er alles over vertellen.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven