Zitting Raad van State: houdt het Programma Aanpak Stikstof stand?

Sector: Agrarisch

Afgelopen februari was de zitting bij Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens de zitting was iedereen het erover eens dat de Europese regelgeving ruimte biedt voor een programma als het PAS.

Wat is het Programma Aanpak Stikstof ook alweer?

Het PAS is als onderdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) ontwikkeld om de problematiek van de stikstofdepositie in Nederland aan te pakken. Het gaat dan om de stikstofdepositie van de veehouderij, de industrie en het verkeer. Het idee achter het PAS is dat er maatregelen worden genomen in en buiten de te beschermen Natura 2000-gebieden. Deze maatregelen moeten onder andere de stikstofdepositie verlagen. Daarbij geeft het PAS ruimte om stikstofdepositie toe te kennen aan nieuwe projecten.

Procedures verleende Wnb-vergunningen

Milieuorganisaties zijn tegen een aantal verleende Wnb-vergunningen onder het PAS aan veehouderijen in beroep gegaan bij Raad van State. Naar aanleiding van de deze beroepszaken heeft Raad van State vragen gesteld bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Begin november heeft het Hof deze vragen beantwoord in een uitspraak. Het Hof stelde dat als het PAS voldoende wetenschappelijk is onderbouwd, het PAS kan voldoen aan de Europese regels. Het is aan Raad van State om de onderbouwing van het PAS te beoordelen.

Onderbouwing PAS

Waar de discussie om draait is de vraag of de onderbouwing van het PAS voldoende zekerheid biedt voor het realiseren van positieve effecten. Is dat het geval, dan kunnen provincies ontwikkelingsruimte verlenen aan veehouderij, industrie en verkeer voor de toename van de stikstofdepositie.

De milieuorganisaties zijn van mening dat op het moment dat de positieve effecten van maatregelen nog niet zichtbaar zijn, het niet mogelijk is om al wel ontwikkelingsruimte uit te geven. Het standpunt van het Hof is dat als voldoende zeker is dat de positieve effecten ook gerealiseerd worden, het PAS doorgang kan vinden. Dan kunnen ook de verleende vergunningen in stand blijven.

Nadere onderbouwing

Tijdens de zitting heeft Raad van State haar standpunt niet laten blijken. Wel is duidelijk dat de overheid nog nader moet onderbouwen wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn. Daarbij is het ook van belang dat de overheid het PAS op dit moment door monitoring, waar nodig, bijstuurt. Ook hierbij is de vraag of er vooraf voldoende wetenschappelijk onderbouwd kan worden dat er positieve effecten worden behaald.

Raad van State wil half mei uitspraak doen in de zaken waarin beroep is ingesteld tegen verleende Wnb-vergunningen onder het PAS. Het is dus nog even wachten op het definitieve oordeel.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat het Programma Aanpak Stikstof voor jouw bedrijf betekent? Neem dan contact op met Annewies de Haan. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven