Innovatie en borging van emissiearme stalsystemen: wat verandert er na de kamerbrief van 30 juni?

Sector: Agrarisch
Emissiearme stallen in de melkveehouderij hebben geen reducerend effect in verhouding tot de RAV-factoren. Ook de emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenshouderij hebben minder effect dan verwacht. Dat meldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een kamerbrief over de innovatie en borging van emissiearme stalsystemen. Wat betekent dit voor jou? Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

 

Wat betekent dit voor melkveehouderijbedrijven?

Wageningen Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar de stikstofuitstoot van stallen met een emissiearme vloer en van stallen met een traditionele vloer. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verschil in stikstofuitstoot tussen beide systemen vast te stellen was.

Heb je een emissiearme vloer in je ligboxenstal waaraan voor 2021 een emissiefactor is toegekend voor ammoniak? Dan blijkt deze in de praktijk dus geen significante emissiereductie te bieden. De nieuwe technieken vanaf 2021 zijn in het onderzoek niet meegenomen, zoals de Lely Sphere en het koetoilet.

Of er mogelijkheden zijn om bestaande vloeren en het gebruik ervan in de praktijk aan te passen, wordt naar verwachting in overleg met de veehouderijsector nader bekeken. Daarnaast zal de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de emissiefactoren van de emissiearme vloeren bijstellen. Welke norm de vloeren zullen krijgen is nog niet duidelijk.

De minister heeft aangegeven dat aanpassing van de normen voor emissiearme vloeren geen gevolgen zal hebben op de al afgegeven milieuvergunningen. Het bevoegd gezag zal bij de beoordeling van nieuwe vergunningaanvragen bovenstaande plannen voor aanpassing van de emissiefactoren wel meewegen.

Ook wordt er een vervolgonderzoek gestart waarbij het gedane onderzoek op basis van actuele cijfers wordt aangepast. De minister van LNV verwacht dit vervolgonderzoek nog dit jaar te starten.

 

 

Wat betekent dit voor pluimvee- en varkensstallen?

Ook naar pluimvee- en varkensstallen is onderzoek gedaan. Voor zowel emissiearme varkens- als pluimveestallen blijkt dat ze gemiddeld zo’n 60% minder emissie reduceren dan volgens de RAV-emissiefactoren wordt verwacht.

De emissiefactoren voor emissiearme varkens- en pluimveestallen worden na deze tegenvallende resultaten uit het onderzoek nog niet aangepast. Dit geldt niet voor de volièrestallen; deze emissiefactoren worden verhoogd met een factor 3.

Wat zijn de gevolgen voor bestaande volièrestallen? Die houden de emissiefactor die is toegekend. Zo voorkom je dat een bedrijf de emissiegrenswaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting overtreedt.

Vergunningverlening

Hoe zit het nu met nieuwe vergunningaanvragen? De RAV wordt gebruikt voor beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag, maar kan op dit moment niet worden gebruikt voor het berekenen van de depositie voor vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. De overheid werkt aan een beter systeem voor het beoordelen van de emissie van stallen. Het is nog niet bekend wanneer dit gereed zal zijn.

Om voor de bouw van stallen met emissiearme stalsystemen zekerheid te kunnen bieden wordt een handreiking opgesteld door het ministerie van LNV die handvatten moet bieden aan ondernemers voor het uitvoeren van een passende beoordeling.

Meer weten?

Heb je vragen over de gevolgen van deze kamerbrief? Of wil je meer weten over jouw specifieke situatie? Neem contact op met Karlijn Waaijman. Zij helpt je graag.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven