Laat stikstof geen belemmering zijn voor jouw bouwproject

Sector: Agrarisch

Het thema stikstof speelt al lang niet meer alleen in de agrarische sector. Ook in de bouw- en recreatiesector moet je steeds vaker met behulp van berekeningen aantonen dat je project niet zorgt voor een stikstoftoename. Zelfs als je evenementen organiseert als een paasvuur of trekkertrek, onstpring je de dans niet meer. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om je (bouw)project te realiseren. Hoe pak je het aan?

 

Aerius-berekening

Voor bouwactiviteiten gold lange tijd een bouwvrijstelling. Daar is door de Porthos-uitspraak op 2 november 2022 verandering in gekomen. Sindsdien ben je ook voor bouwactiviteiten weer genoodzaakt om door middel van een Aerius-berekening aan te tonen dat je voldoet aan de eisen uit de Wet Natuurbescherming.

Wat zien wij 5 maanden nadat de bouwvrijstelling is vervallen? Wat kan er wel en niet bij bijvoorbeeld het bouwen van een woning? Zien we een lijn in de uitkomsten van de verschillende Aerius-berekeningen? Lees snel verder om daarachter te komen.

 

 

Uitkomsten Aerius

Uit 99% van de door ons gemaakte berekeningen blijkt dat bouwactiviteiten geen negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden. Hoe dat kan? Uit de praktijk blijkt dat de uitstoot in de bouwfase vaak nihil is. Is er wel een te hoge stikstofuitstoot? Dan kun je kijken of het mogelijk is om deze te verminderen. Ook kun je onderzoeken of er een referentiesituatie op de locatie is zodat er intern gesaldeerd kan worden.

Prefab bouwen

Een manier om de stikstofemissie op de bouwplaats te verlagen, is om gebruik te maken van prefab bouwen. Hierbij wordt de constructie van de gebouwen grotendeels in de fabriek gemaakt en als kant-en-klaar pakket aangeleverd op de bouwlocatie. Hierdoor is er minder sprake van vervoersbewegingen van, naar en óp de bouwlocatie. Bovendien is de bouwfase op locatie korter.

Is prefab bouwen de ultieme en enige oplossing? Zeker niet. Er zijn bijvoorbeeld ook andere oplossingen om de stikstofemissie te verlagen. Denk aan de toepassing van elektrische werktuigen en machines. Adviseur Robert Kamphuis vertelt meer over prefab bouwen op Stadszaken.nl.

Bouwen dichtbij een Natura 2000-gebied

Wil je bouwen dichtbij een Natura 2000-gebied? Dan kan uit een Aerius-berekening een toename van stikstof blijken. De ligging ten opzichte van het natuurgebied kan van grote invloed zijn op de uitkomst van de stikstofberekening. Zeker als de bouwlocatie en het gebied dichtbij elkaar liggen, is een goede onderbouwing van de bestaande rechten vaak van doorslaggevend belang. Een goede referentiesituatie kan mooie aanknopingspunten opleveren voor een oplossing. Is dat niet voldoende? Dan zijn technische oplossingen als extern salderen nodig.

Op korte afstand van Natura 2000-gebieden speelt niet alleen stikstof een rol. Je krijgt ook te maken met mogelijk andere storende effecten, denk aan geluidseffecten en lichthinder. Ook deze zul je moeten onderzoeken en toetsen aan de wettelijke regels.

Bouwen op grotere afstand van een Natura 2000-gebied

Bouw je op een grote(re) afstand van een Natura 2000-gebied? Ook dan moet je een Aerius-berekening aanleveren. Gelukkig is de invloed van bouwactiviteiten op grote afstand van natuur vaak kleiner en werkt stikstof in deze gevallen meestal niet belemmerend.

Wat zien we aan de uitkomsten?

Aerius is feitelijk een black box. Dezelfde input, zoals stikstofuitstoot en uitstoothoogte, kan op een andere locatie voor een compleet andere uitkomst zorgen. De invoergegevens zijn uiteraard erg bepalend voor deze uitkomst, maar ook de verschillende parameters waar het programma mee rekent. Dat betekent dat je op voorhand lastig uitspraken kunt doen over de effecten van een activiteit op een Natura 2000-gebied. Met de regels die op dit moment gelden blijft het dan ook nodig om je project door te rekenen met Aerius.

Hulp nodig?

Er is veel mogelijk bij de stikstofberekening van de bouwfase. Bij De Omgevingsadviseurs kunnen we al in een vroeg stadium een Aerius-berekening voor je maken zodat je kunt bepalen of de plek waar je wilt bouwen, geschikt is.

Daarnaast kunnen we snel en vakkundig doorrekenen wat de effecten zijn van jouw project op een Natura 2000-gebied. Zowel als het gaat om de bouwfase als de gebruiksfase. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met Femke Nieuwhuis. Ze helpt je graag.

Scroll naar boven