Aandachtspunten Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen

Sector: Agrarisch
Naast de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties hebben de provincies een tweede opkoopregeling gepresenteerd: de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen. Een grote wijziging ten opzichte van de eerdere regeling is dat er nu per Natura 2000-gebied een drempelwaarde komt voor de totale depositie op een gebied in plaats van een gemiddelde drempelwaarde. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

 

Wie komt in aanmerking?

Ben je van plan te stoppen met je veehouderij? Dan kan deze opkoopregeling uitkomst bieden. Om in aanmerking te komen, moet je bedrijf voldoen aan deze 3 eisen:

  • Je hebt een veehouderijbedrijf (ook bedrijven zonder productierechten) met een locatie in de provincie waar je de subsidie wil aanvragen.
  • De depositie moet boven de drempelwaarde van het betreffende overbelaste Natura 2000-gebied komen op basis van het gemiddeld aantal gehouden vee op de locatie in het voorgaande jaar.
  • Voor bedrijven met productierechten geldt dat je minimaal 80% van je varkens- of pluimveerechten zonder beperking ter beschikking hebt. Voor fosfaatrechten geldt dat je minimaal 95% zonder beperking moet kunnen gebruiken.

In de regeling staat dat de provincie een gerichte benadering gebruikt en hiervoor een strategie opstelt. De bedoeling hiervan is dat zoveel mogelijk piekbelasters overwegen om op vrijwillige basis gebruik te maken van de mogelijkheden van deze subsidieregeling. Dit betekent dat de provincie bedrijven dus actief gaat benaderen.

Gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen

Maak je gebruik van de provinciale regeling, dan moet je dus heel wat dingen wijzigen. Binnen 1 jaar na het sluiten van de overeenkomst moet je het volgende doen:

  • De activiteiten van de veehouderij op jouw locatie beëindigen en de meststoffen afvoeren.
  • De productierechten laten vervallen volgens minimaal de eerdergenoemde percentages op basis van de gemiddelde aantallen vee in 2021.
  • Als voor jouw bedrijf een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of omgevingsvergunning milieu geldt, dan moet je deze intrekken of aanpassen, zodat je geen landbouwhuisdieren voor productie meer kunt houden. Heb je een melding Activiteitenbesluit, dan moet je een nieuwe melding doen en daarin aangeven dat je geen landbouwhuisdieren voor productie meer houdt.
  • Heb je een natuurvergunning? Dan moet je deze ook intrekken of een gewijzigde vergunning aanvragen. Je mag namelijk 15% van de stikstofemissie die de veehouderijlocatie vóór de sluiting mocht veroorzaken, gebruiken voor een andere activiteit, mits daarvoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een omgevingsvergunning milieu is verleend.
  • Je moet een verzoek indienen bij de gemeente om het bestemmingsplan aan te passen, zodat er op die locatie niet langer een veehouderij kan worden gevestigd.
  • Als je meedoet aan deze regeling mag je niet op een andere locatie binnen Nederland een veehouderijbedrijf beginnen, tenzij het een veehouderijtak is, waarvoor je een productierecht nodig hebt.

Hoeveel subsidie krijg je?

Wat krijg je ervoor terug? Als je meedoet aan de opkoopregeling krijg je een vergoeding voor het laten vervallen van het productierecht. Daarnaast krijg je een vergoeding voor de waardevermindering van bedrijfsgebouwen of landbouwgrond, de aankoop van bedrijfsgebouwen of landbouwgrond of de gehele of gedeeltelijke sloop van bedrijfsgebouwen. Daarbij wordt uitgegaan van de marktwaarde die eventueel wordt vastgesteld door een taxateur.

Woest aantrekkelijk of niet?

En nu? Is dit een aantrekkelijke regeling om gebruik van te maken of niet? Het voordeel van deze provinciale regeling is dat ook de sloop van de bedrijfsgebouwen (niet alleen stallen) wordt vergoed en je je bedrijf voor vee met een productierecht mag verplaatsen. Daarin is de provinciale opkoopregeling interessanter dan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV).

Voor wat betreft de vergoeding van de productierechten gelden dezelfde regels als bij de LBV, waardoor van een volledige vergoeding van de productierechten lang niet altijd sprake zal zijn. Dit is afhankelijk van het gemiddeld aantal aanwezig vee in 2021.

Ook bij deze regeling wordt geen vergoeding gegeven voor de wijziging van het bestemmingsplan en voor de wijziging of intrekking van de vergunningen. En doordat deze regeling vooral gericht is op de piekbelasters, zal lang niet elk bedrijf voor deze regeling in aanmerking komen.

Doordat je met deze regeling wel kunt verplaatsen en ook de sloop van de bedrijfsgebouwen wordt vergoed, is deze provinciale regeling wel veel aantrekkelijker dan de LBV.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen? En of het slim is om hiervan gebruik te maken? Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem contact op met Annewies de Haan voor meer informatie.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven