Mantelzorgwoning: vergunningvrij of vergunning nodig?

Sector: Bouwen en wonen

Dat ouderen langer thuis blijven wonen is steeds meer een gewoonte. Maar niet elke oudere kan dit zonder extra ondersteuning van een derde. Dit geldt ook voor agrariërs. Een mantelzorgwoning op jouw locatie kan dan een optie zijn. Maar hoe leg je dit voor aan de gemeente? En heb je hiervoor een vergunning nodig of niet? In dit artikel vertellen we meer over mantelzorgwoningen op je erf.

Vergunningprocedures mantelzorgwoning

Om een vergunning te krijgen voor een mantelzorgwoning is het noodzakelijk om eerst het bestemmingsplan van je gemeente te bekijken. Veel gemeenten hebben in het bestemmingsplan namelijk vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden zij medewerking verlenen aan het realiseren van een mantelzorgwoning. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld of je een mantelzorgwoning in een bestaand gebouw moet realiseren of dat je extra mag bouwen.

Vaak staat in het bestemmingsplan ook hoeveel m2 de mantelzorgwoning mag zijn. In deze voorwaarden kan ook staan dat de hulpbehoevende geïndiceerd moet zijn voor deze zorg. Er zijn ook gemeenten die enkel een jaartal aangeven vanaf welke leeftijd inwoners gebruik mogen maken van de voorziening van een mantelzorgwoning.

 

 

Vergunningvrij?

Omdat ouderen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen, heeft ook de Rijksoverheid hierop ingespeeld. In bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht staat wanneer voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning nodig is.

In lid 22 van artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht is geregeld dat een omgevingsvergunning niet is vereist, indien deze betrekking heeft op het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg. Let wel op: dit geldt alleen voor bestaand bouwwerk.

Verder staat er dat maximaal 2 personen in de mantelzorgwoning mogen wonen als ten minste 1 persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van de bewoner van de woning. Wie vergunningvrij een bestaand bouwwerk gebruikt als mantelzorgwoning moet wel geïndiceerd zijn als zorgbehoevende via een verklaring van de huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur.

Meer weten?

Wil je meer weten over een mantelzorgwoning? En ben je benieuwd wat in jouw gemeente de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Kristel Weren. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven