Met welke stikstofmaatregelen krijg jij te maken?

Sector: Agrarisch

Bedrijven die willen doorboeren, krijgen te maken met diverse stikstofmaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht om verder te kunnen met het bedrijf. Maar het vraagt soms wel om aanpassingen.

 

Lagere emissie door 3 stikstofmaatregelen

Het Landbouw Collectief (LC) heef 3 managementmaatregelen opgenomen in haar plan voor de melkveehouderij. Deze maatregelen moeten de stikstof-emissie verminderen: minder eiwit in het voer, meer weidegang én water toevoegen bij het bemesten.

Het LC wil dat melkveehouders zelf uit deze stikstofmaatregelen kunnen kiezen. Het lijkt erop dat het ministerie deze maatregelen omarmt, al wordt het niet zo expliciet uitgesproken. Het kan ook nog zijn dat het ministerie wil dat melkveehouders niet 1, maar alle maatregelen doorvoeren.

 

 

Kennisontwikkeling- en deling

Het ontwikkelen en delen van kennis over de 3 genoemde managementmaatregelen is belangrijk. Daarom komt er bijvoorbeeld een netwerk van pilot- en demobedrijven. Op deze bedrijven wordt kennis over de maatregelen gedeeld en vinden onderzoeken plaats. Daarnaast bieden groene hogescholen trainingen en cursussen aan. Een deel van deze trainingen en cursussen moeten ze nog ontwikkelen.

Borgen, monitoren en handhaven

Als er afspraken komen over het uitvoeren van de maatregelen, dan moeten melkveehouders deze afspraken ook nakomen. Dit wil de overheid deels ondervangen door kennisverspreiding. Maar er zijn ook normen nodig en ook deze moeten worden behaald. De minister wil dit o.a. samen met het LC uitwerken.

De keuze die ze hierbij moeten maken is of ze het publiekelijk of privaat gaan regelen. Met andere woorden: gaat de overheid registratiesystemen opzetten en controles uitvoeren? Of pakt de agrarische sector dit zelf op? Als de sector het zelf oppakt, hebben ze zelf de regie over het opzetten van een dergelijk systeem. De vraag is wel of er in de sector voldoende draagvlak is om zichzelf een dergelijk systeem op te leggen.

Stallen emissiearm maken

Het aanpassen van stallen is één van de mogelijkheden om stikstofemissie te verminderen. De minister heeft een voorkeur voor systemen die voorkomen dat er ammoniakemissie ontstaat (bronmaatregelen). Maar zij beseft ook dat dit niet altijd lukt.

Om stalaanpassingen te stimuleren komt er een subsidieregeling: Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). De regeling bestaat uit 2 modules. Een innovatie- en een investeringsmodule. In totaal is er vanuit deze subsidie € 172 miljoen beschikbaar voor de komende 10 jaar. De regeling wordt 2 keer per jaar opengesteld.

Innovatiemodule

De innovatiemodule is naar verwachting voornamelijk geschikt voor toeleverende bedrijven. De module is namelijk vooral gericht op het ontwikkelen en onderzoeken van het gebruik van brongerichte stal- en managementmaatregelen. Daarnaast komen er enkele verbeteringen in de beoordeling- en erkenningssystematiek. De regeling wordt medio april 2020 opengesteld (publicatie eind februari).

Investeringsmodule

De investeringsmodule is gericht op veehouderijbedrijven. De module ondersteunt bedrijven die investeren in al bestaande emissiereducerende-technieken. De regeling wordt later dit jaar opengesteld, waarschijnlijk in mei of juni 2020. De precieze invulling is nog onbekend.

Beweiden en bemesten

In december 2019 heeft de commissie Remkes een advies over het beweiden en bemesten aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoofdlijn van dit advies is dat er voor beweiden en bemesten in beginsel geen vergunning nodig is. In specifieke situaties is dat anders. Denk bijvoorbeeld aan akkerbouwgrond die in het verleden voornamelijk met kunstmest werd bemest. Als een veehouder deze grond nu gebruikt, en meer bemest met drijfmest, is het gebruik structureel veranderd.

Het ministerie houdt er dan ook rekening mee dat het standpunt dat er in de meeste gevallen geen vergunning nodig is, wordt aangevochten. Het is daarmee de vraag of het standpunt overeind blijft.

Meer weten?

Meer weten over wat de stikstofmaatregelen voor invloed hebben op jouw bedrijf? Neem contact op met één van onze adviseurs of neem contact op met Countus.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven