Raad van State zet streep door PAS

Sector: Agrarisch

De Raad heeft beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoende zekerheid biedt en zet daarmee een streep door het PAS. Wat zijn de gevolgen voor jou? We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

 

Uitspraak toename stikstof

In het PAS zijn maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Doordat onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd dat deze maatregelen effect hebben, vindt de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese regelgeving. De Raad van State concludeert dat het PAS niet verzekert dat natuurgebieden niet worden aangetast. Daardoor mogen activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor natuurgebieden niet vrijgesteld zijn van de vergunningplicht.

Beweiden en bemesten

Wat betekent de uitspraak voor beweiden en bemesten? In het PAS is opgenomen dat beweiden en bemesten is vrijgesteld van de vergunningplicht. De Raad van State vindt echter dat dit mogelijk schadelijk kan zijn voor natuurgebieden. Daardoor kan beweiden en bemesten niet vooraf vrijgesteld worden van de vergunningplicht.

 

 

Vooral veel onduidelijkheid

De uitspraak zorgt voor veel onduidelijkheid. Zonder uitputtend te zijn, deel ik hier een aantal vragen die deze uitspraak oproept:

  • Kunnen provincies nog wel vergunningen verlenen voor aanvragen waarin geen toename van stikstof is?
  • Ten opzichte van welk moment/situatie is er geen sprake van toename van stikstof?
  • Een vergunning voor beweiden en bemesten: hoe gaan provincies daar invulling aan geven en wat moet je aanleveren om een vergunning te kunnen krijgen?
  • Moet je elk jaar opnieuw een vergunning aanvragen voor beweiden en bemesten als je elk jaar je percelen verschillend beweidt en bemest?

Wij verwachten dat de minister en de provincies tijd nodig hebben om de wet- en regelgeving aan te passen en invulling te geven aan deze uitspraak en de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

Heb je een onherroepelijke Wnb-vergunning?

Als je een onherroepelijke Wnb-vergunning hebt, heeft deze uitspraak geen gevolgen voor de vergunning voor je bedrijf. Jouw verleende Wnb-vergunning blijft in stand. Heb je een Wnb-vergunning waarin ontwikkelingsruimte is verleend? Dan moet je de uitbreiding binnen 2 jaar realiseren. Doe je dat niet, dan kan de provincie de vergunning voor het niet benutte deel intrekken.

Gevolgen melding onder het PAS

Heb je een melding onder het PAS gedaan? Dan heb je geen Wnb-vergunning en heb je dus geen besluit van de provincie, dat jouw activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden.

Let op: de Raad van State stelt dat je in plaats van een melding een Wnb-vergunning aan moet gaan vragen.

Zoals eerder aangegeven is het alleen nog niet duidelijk hoe de overheid invulling gaat geven aan deze uitspraak. Daarom weten we ook nog niet welke gegevens je bij de provincie moet aanleveren om een Wnb-vergunning aan te kunnen vragen.

Gevolgen lopende aanvragen

De verwachting is dat provincies lopende aanvragen voor Wnb-vergunningen aanhouden. Pas als duidelijk is in welke situaties er geen sprake is van een toename van stikstof kunnen ze de vergunningaanvragen afhandelen.

Wellicht moet jouw aanvraag nog worden aangevuld naar aanleiding van deze uitspraak. We verwachten dat provincies op basis van deze uitspraak vergunningen moeten gaan weigeren als er sprake is van een toename van stikstof.

Is tegen jouw verleende Wnb-vergunning bezwaar of beroep ingesteld? Dan zal de provincie of de rechtbank de uitspraak van Raad van State bij de afhandeling van het bezwaar of beroep moeten betrekken. Vergunningen die verleend zijn met een toename van stikstof zullen waarschijnlijk worden vernietigd.

Heb je ontwikkelingsplannen?

Wil je jouw bedrijf ontwikkelen? Ga vooral door met het uitwerken van je plannen. Dan kun je jouw gewenste stappen, met eventuele aanpassingen, doorzetten wanneer er meer duidelijkheid is.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat deze uitspraak betekent voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact met mij – of mijn collega’s – op. We helpen je graag.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven