Toekomstige regelgeving stikstof: dit weten we nu

Sector: Agrarisch

Tijdens de beantwoording van de Kamervragen afgelopen maanden heeft de minister een paar zaken aangegeven die van toepassing kunnen zijn voor toekomstige regelgeving en dus voor jouw bedrijf. In dit artikel lichten we de highlights aan je toe.

Intern salderen

Momenteel mag je vergunde emissieruimte, en de daarmee samenhangende depositieruimte, gebruiken voor het wijzigen van je bedrijf. Dit is intern salderen en hiervoor heb je geen natuurvergunning nodig. Daardoor heeft de overheid alleen geen inzicht in hoeveel bedrijven er zijn uitgebreid in emissie ten opzichte van de benutte capaciteit. De minister geeft aan dat ze daarom samen met de provincies verkent hoe een feitelijke toename van emissies en depositie voorkomen kunnen worden.

 

 

Fosfaatrechten en/of dierrechten kopen

Voor de veehouderijtakken, waarvoor fosfaat- en/of dierrechten nodig zijn, geeft de minister aan dat veehouders voor de feitelijke uitbreiding binnen hun vergunde stikstofrechten de fosfaat- en dierrechten moeten aankopen of leasen. Hierdoor is er landelijk gezien geen toename van het aantal stuks vee.

Daarbij komt nog dat je bij het kopen en leasen van fosfaatrechten 20% moet afromen. Hierdoor wordt binnen de melkveehouderij landelijk gezien dus minder vee gehouden. Bij andere sectoren of veehouderijtakken zonder dierrechten speelt dit uiteraard niet.

Vergunning intrekken

Dan het intrekken van een vergunning. Op dit moment kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning (milieu en/of bouw) intrekken als deze niet (geheel) wordt gebruikt of wanneer er niet is gebouwd. Binnen de Wet natuurbescherming bestaat deze regelgeving nog niet en ook uit de uitspraken van de Raad van State blijkt dat het uitgangspunt voor een nieuwe natuurvergunning de vergunde stikstofrechten zijn en niet de benutte capaciteit.

Als een milieutoestemming het uitgangspunt is, dan moeten de stallen er nog wel staan en deze moeten zonder het aanvragen van een vergunning weer in gebruik kunnen worden genomen.

Benutting aantonen

En nu? Als de minister en/of de provincies inderdaad de regelgeving op dit vlak gaan wijzen, dan kan dit betekenen dat je in de toekomst moet kunnen aantonen dat je de vergunde ruimte ook daadwerkelijk hebt benut. Dit doe je door bijvoorbeeld een overzicht te bieden van het aantal stuks vee dat je hebt gehouden of door aan te tonen dat je de capaciteit van je vergunning ook daadwerkelijk hebt gebruikt.

In hoeverre het dan voldoende is om bij wijze van spreken 1 dag per jaar de capaciteit van je vergunning volledig te benutten, of dat het bijvoorbeeld gedurende 80% van het jaar moet zijn, is nu nog niet te zeggen.

Mocht de regelgeving wijzigen, dan kunnen we ons voorstellen dat voordat je jouw vergunning volledig gaat of kunt benutten, je ook andere aspecten van de bedrijfsvoering laat meewegen. Denk aan de gezondheidsstatus van de veestapel, de beschikbaarheid van de fosfaat- en/of dierrechten, etc. Voor zover mogelijk raden we je aan om je vergunning zo goed mogelijk te benutten.

Bijdrage voor extra emissiereductie

De minister heeft verder aangegeven dat zij onderzoekt of het mogelijk is om in een individuele vergunningverlening, naast de extra bronmaatregelen, een bijdrage te vragen als passende maatregel voor de effecten voor extra emissiereductie. Welke bijdrage dat moet zijn, noemt ze niet. Bij bedrijven op grotere afstand van Natura 2000-gebieden lijkt het dan al snel te gaan om het inleveren van emissie dan wel stikstofdepositie. Overigens zou dat dan wellicht ook kunnen betekenen dat je voor intern salderen toch een vergunning nodigt hebt, want anders zal de overheid niet of lastiger kunnen toetsen of er emissie wordt ingeleverd.

Nieuwe versie AERIUS-Calculator

Vanaf 13 januari komt er een nieuwe versie van de AERIUS-Calculator. Hierbij wordt geen rekening meer gehouden met de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten de 25 kilometer.

Of de onderbouwing hiervoor door de Raad van State als voldoende wetenschappelijk wordt beschouwd, valt echter nog te bezien. In de beantwoording van de Kamervragen stelt de minister namelijk dat 50% van de stikstofemissie buiten de 25 kilometer neerslaat en dat dit in de meeste gevallen kleiner is dan 0,005 mol/ha/jr. Dat betekent dat de stikstofdepositie buiten de 25 km relatief gezien laag is, maar op Natura 2000-gebieden die al overbelast zijn kan de Raad van State dit wellicht nog steeds als een significant negatief en dus ongewenst effect beschouwen.

Hoe nu verder?

De onduidelijkheid zal de komende tijd nog wel even blijven. Wij adviseren je om op alle vlakken de vergunningen voor jouw bedrijf op orde te hebben en daar waar mogelijk je (natuur)vergunning zoveel mogelijk te benutten.

Meer weten?

Wil je hierover in de tussentijd alvast van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met Annewies de Haan.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven