Milieucontouren: plicht, maar ook bescherming van je bedrijf

Sector: Agrarisch

Onderneem je in het buitengebied? Dan kun je te maken krijgen met milieu-aspecten als geur, geluid en fijnstof. Je mag niet meer uitstoten dan is toegestaan, maar wees je er ook van bewust dat overheden rekening moeten houden met jouw vergunde rechten. In dit artikel leggen we kort uit hoe het zit en waar je op kunt letten.

 

Hoe zit het qua regelgeving?

Als je dieren houdt, mest verwerkt of voer opslaat, komt er vaak geur, ammoniak, fijnstof en geluid vrij. Omdat dit hinder kan veroorzaken in de leefomgeving moet je bedrijf voldoen aan bepaalde uitstootregels. In de meeste gevallen heb je hiervoor een vergunning nodig.

Heb je een agrarische onderneming? Dan gelden voor dieren als kippen, varkens en kalveren maximale waarden voor de geurbelasting op omliggende woningen. Onder geurbelasting verstaan we de hoeveelheid geur uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht. De zogeheten geuremissiefactoren staan in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De geurbelasting wordt berekend met het verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunning’. Dit wordt getoetst en vastgelegd in de omgevingsvergunning of milieumelding.

De normen verschillen echter per regio. In het Oosten van ons land mag je geurbelasting in het buitengebied bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 14 odour units. In andere gebieden van ons land ligt deze grens lager. Heb je melkkoeien? Dan gelden er minimumafstanden in plaats van maximale waarden voor geurbelasting. Namelijk:

  • 100 meter binnen de bebouwde kom
  • 50 meter buiten de bebouwde kom

Geur versus bestemmingsplan

Het hebben van een omgevingsvergunning of milieumelding is dus verplicht als je onderneemt in het buitengebied en geur uitstoot. Maar wees je er ook bewust van dat deze vergunning een bescherming is van je bedrijf. Het geeft je namelijk ook een bepaald recht.

Door het woningtekort komen er steeds meer nieuwe woningen bij. Wil de gemeente bijvoorbeeld de bebouwde kom uitbreiden en woningen bouwen in jouw buurt? Dan moet de gemeente rekening houden met jouw geurcontouren. Een gemeente mag dus niet zomaar nieuwe woningen bouwen als jouw bedrijf daardoor wordt gehinderd.

Simpeler gezegd: de woning van de nieuwe buurman mag niet te dicht bij jouw bedrijf worden gebouwd als dit jouw vergunde rechten kan schaden. Je hebt immers niet voor niets een vergunning.

Tip
Vinden er wijzigingen plaats binnen het bestemmingsplan van jouw omgeving? Of zijn er plannen voor woningbouw binnen jouw gemeente? Let dan goed op wat dit voor jouw situatie betekent en wat jouw vergunde rechten zijn. Dit geldt overigens niet alleen op het gebied van geur, maar ook voor geluid en de uitstoot van fijnstof. Het achteraf herstellen van fouten of het opnemen van wensen is erg ingewikkeld en kan veel tijd en geld kosten.

 

 

Toekomstgericht ondernemen

De adviseurs van De Omgevingsadviseurs kunnen je hier uiteraard bij helpen. Wij kennen de regels en wetgeving rondom milieu en ruimtelijke ordening en begrijpen alle belangen. In sommige gevallen raden we aan bezwaar te maken tegen een ontwerpbestemmingsplan in andere gevallen bemiddelen we tussen de belanghebbende partijen. Samen proberen we tot een oplossing te komen, zodat jij je met een gerust hart kunt richten op jouw toekomstgerichte onderneming.

Tip
Wil je in de toekomst uitbreiden? Houd daar dan in je vergunningaanvraag rekening mee, zodat je ruimte houdt voor eventuele toekomstplannen.

Meer weten?

Vinden er veranderingen plaats binnen het bestemmingsplan? Of wil de gemeente in jouw buurt gaan bouwen? Laat je dan goed adviseren. Neem voor meer informatie hierover vrijblijvend contact op met Robert Kamphuis. Hij helpt je graag verder.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven