Stikstof: van landelijke naar gebiedsgerichte aanpak

Sector: Agrarisch

De stikstofdiscussie speelt zich nu nog voornamelijk op landelijk niveau af. Er worden landelijk dan ook allerlei kaders gesteld. Maar uiteindelijk gaat de uitwerking op lokaal niveau plaatsvinden. Want, elk gebied is verschillend. Daarom wordt er regelmatig gesproken over de gebiedsgerichte aanpak. Hoe gaat deze aanpak het speelveld veranderen?

 

Waarom een gebiedsgerichte aanpak?

De stikstofdiscussie die op dit moment speelt, gaat om de depositie van ammoniak en stikstofoxiden in Natura 2000-gebieden. Het gaat dus om het neerdalen van de stikstofverbindingen op de grond en niet om de uitstoot ervan! In elk Natura 2000-gebied komen verschillende habitatten voor met elk hun eigen mate van stikstofgevoeligheid. Hier zit groot verschil in.

Daarnaast zijn er grote verschillen in de omvang van emissiebronnen en de daaruit voortkomende depositie op de betreffende Natura 2000-gebieden. Hierdoor is elk gebied uniek en verdient daarmee zijn eigen benaderingswijze. Dit wordt vormgegeven in de gebiedsgerichte aanpak, in zogenaamde gebiedsprocessen. De provincies zijn aan zet om deze aanpak uit te voeren.

 

 

Wat betekenen de gebiedsprocessen voor jouw bedrijf?

In de gebiedsprocessen komen veel dingen samen. Zowel voor de blijver als voor de stopper biedt het mogelijkheden. Er kan namelijk beweging in een gebied komen wat zorgt voor kansen voor jouw bedrijf. Het is belangrijk om voor jezelf goed duidelijk te hebben wat je ambities zijn en te kijken of het gebiedsproces jou hierbij kan helpen.

Uitkopen van bedrijven

Om beweging mogelijk te maken, moet er ruimte worden gecreëerd. Daarom heeft het kabinet € 250 miljoen beschikbaar gesteld voor het op vrijwillige basis gericht opkopen van bedrijven. Deze € 250 miljoen komt bovenop de € 100 miljoen uit het Klimaatakkoord voor veehouderij rond Natura 2000-gebieden.

Op dit moment is er veel discussie over de effectiviteit van het uitkopen van bedrijven op de stikstofdepositie. Maar in het kader van het ontwikkelen van je bedrijf, zien wij dat dit ook kansen en ruimte kan geven aan de blijvers.

De verminderde depositie door het uitkopen van bedrijven wordt ingezet voor het verlagen van de depositie op stikstofgevoelige habitatten, het legaliseren van PAS-meldingen en andere ontwikkelingen in het gebied.

Bedrijf doorontwikkelen

Het lijkt er soms op dat als het gaat om de gebiedsgerichte aanpak, er alleen het saneren van bedrijven wordt bedoeld. Maar, ook voor iemand die zijn bedrijf verder wil ontwikkelen, biedt het mogelijkheden. Ter illustratie 2 voorbeelden:

Voorbeeld 1: verplaatsen

Je onderneming is gevestigd dichtbij Natura 2000-gebieden en je zit klem. De verkaveling is matig en je moet je afvragen of je op deze locatie nog wil investeren in de gebouwen. En dat terwijl je juist graag door wil met ondernemen. In het kader van een gebiedsproces kun je dan hulp krijgen om te verplaatsen. Want ook in de landbouw slaat de vergrijzing toe en zijn er dus genoeg veehouders met mooie locaties zonder opvolger. Op deze locaties kunnen andere ondernemers prima verder boeren.

Voorbeeld 2: beschikbaarheid grond

Bij het uitkopen van een bedrijf komt er grond beschikbaar. Deze grond kan ten goede komen aan bedrijven in de omgeving. Ook stelt de overheid gronden ter beschikking aan bedrijven die willen extensiveren en/of natuurbeheer willen inpassen in de bedrijfsvoering. Ze kunnen bijvoorbeeld de huiskavel vergroten. Al dan niet door het uitruilen van percelen.

Meer weten?

Meer weten over de gebiedsgerichte aanpak en wat dit betekent voor jouw bedrijf? Neem contact op met Robert Kamphuis. Hij helpt je graag verder.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven