Update stikstofproblematiek: 3 nieuwe maatregelen

Sector: Agrarisch
Op 13 november 2019 verscheen een kamerbrief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een nieuwe update over de stikstofproblematiek. In de brief staan 3 maatregelen voor de korte termijn, waarvan 2 maatregelen betrekking hebben op de landbouw. De brief vertelt ook over de doelen voor de langere termijn. We vatten de belangrijkste punten voor je samen.

 

Stikstofproblematiek: 3 maatregelen korte termijn

  • Het kabinet voert een snelheidsverlaging in op alle autosnelwegen. Van 6.00 – 19.00 uur mag je maximaal 100 km/uur rijden.
  • Het kabinet zet in op ammoniakreductie via voermaatregelen. Deze maatregelen mogen niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier. Ook mogen ze geen effect hebben op andere emissie en mogen er geen negatieve effecten optreden voor de volksgezondheid.
  • De bestaande warme saneringsregeling voor de varkenhouderij zet de reductie van de stikstofdepositie in om de woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten te starten.

Deze maatregelen zijn op zeer korte termijn in te voeren. Ze leiden volgens berekeningen van het RIVM tot een daling van de stikstofdepositie. Ten minste 30% van de verminderde depositieruimte komt ten goede aan de natuur. 70% kan gebiedsgericht worden gebruikt om ontwikkelingen weer mogelijk te maken.

Hiervoor zet het kabinet een register op. In dit register wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte er is, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel er nog beschikbaar is voor andere activiteiten in de regio.

 

 

Voorschriften veevoer

Voor het veevoer komen voorschriften. De voorschriften gelden voor alle diersectoren. Voor melkvee is de situatie iets anders, omdat het voer van melkvee hoofdzakelijk bestaat uit gras en mais en in veel mindere mate uit krachtvoer. Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt voor een noodpakket. Er wordt onderzocht in hoeverre de overheid de ondernemer tegemoet kan komen in de meerkosten voor deze maatregel.

De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. In deze sectoren dreigen bedrijven failliet te gaan.

Spoedwet Aanpak Stikstof

Bovenstaand pakket aan maatregelen gaat werken op het moment dat de opgestelde spoedwet Aanpak Stikstof door beide Kamers is goedgekeurd. Voor activiteiten die geen significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden hoef je vanuit de spoedwet bovendien geen natuurvergunning meer aan te vragen.

Noodwetgeving

Naast de spoedwet wordt ook een noodwet opgesteld. Die noodwet creëert ruimte voor projecten die zorgen voor de veiligheid van (vaar)wegen en de waterveiligheid. Een ecologische toets beoordeelt wat de effecten zijn van deze activiteiten voor de natuurwaarden per Natura 2000-gebied. Als er sprake is van nadelige effecten, dan moet je deze compenseren en de natuur verbeteren. De noodwetgeving wordt op de kortst mogelijke termijn voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Maatregelen in december

De maatregelen voor woningbouw en infrastructuur vormen het eerste deel van een breder pakket aan maatregelen waaraan het kabinet werkt. Hiervoor werkt het kabinet samen met provincies en maatschappelijke partners.

Dit bredere pakket is nodig om ruimte en perspectief te bieden om de problematiek ook in andere sectoren aan te pakken. Tegelijk moet het leiden tot verdere verbetering van de natuur. Het kabinet komt in december met een nieuw pakket maatregelen met de ambitie om tot een generieke drempelwaarde te komen.

Natuur

Het kabinet gaat kijken naar de manier waarop zij met natuur omgaan. Als het aan de orde is, bekijken ze of de beschermde status moet worden aangepast. Naast het investeren in de verbetering van natuur, kijken ze ook kritisch naar de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. Deze gaat het kabinet opschonen met als doel instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waar mogelijk te schrappen.

Daarnaast zet het kabinet in op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen.

Landbouw

Het kabinet zet in op emissiearme landbouw. Daarnaast wil het kabinet de kringlooplandbouw ondersteunen. Dat geldt ook voor landbouwers die hun bedrijf in de huidige omvang willen voortzetten of willen uitbreiden op een (duurzame) emissiearme manier.

Ook werkt het kabinet aan het structureel verlagen van de regeldruk door doelen voor te schrijven en experimenteerruimte toe te laten. Het kabinet komt met voorstellen hoe de ontwikkelingsruimte in de landbouw kan worden gewaarborgd.

PAS-meldingen

Daarnaast werkt het kabinet met prioriteit aan een collectieve regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat activiteiten die op grond van het PAS waren uitgezonderd van de natuurvergunningplicht (PAS-meldingen) kunnen worden gelegaliseerd. Het gaat om projecten waarvoor op 29 mei jl. (de datum van de PAS-uitspraak van de Raad van State) de volgende situatie gold:

  1. Het project was volledig gerealiseerd: installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren ingericht
  2. Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet voor een volledige realisatie
  3. Het project was weliswaar nog niet gestart, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Totdat een voorziening is getroffen, zal er geen actieve handhaving plaatsvinden.

Meer weten?

Heb je vragen over de stikstofproblematiek? Of wil je meer weten over jouw specifieke situatie? Neem contact op met Karlijn Waaijman of Robert Kamphuis voor meer informatie.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven